Vedtægter for Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod

§ 1
Klubbens navn er Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod med hjemsted i Varde kommune.

Det er Skærbæk Mølle Golfklub Ølgods formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golf. Derudover skal klubben forestå driften og videreudvikling af golfbanen.
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union – herunder Danmarks Idrætsforbund.

§ 2
Såvel aktive som passive medlemmer optages i klubben. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen, og kun fysiske personer kan optages som medlem.

§ 3
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og omfatter følgende kategorier:

1. Aktive juniorer (til og med 12 år)
2. Aktive juniorer (fra 13 til og med det kalenderår man fylder 18 år)
3. Aktive ynglinge (fra 19 år til og med det kalenderår, man fylder 25)
4. Aktive ynglinge under uddannelse (fra 19 år til og med det kalenderår man fylder 29 år)
5. Aktive seniorer
6. Flexmedlemmer
7. Langdistancemedlemmer
8. Prøvemedlemmer
9. Bambier med Pay and Play bane
10. Bambier uden Pay and Play bane
11. Passive medlemmer
12. Støttemedlemmer

Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.
De medlemmer, der måtte have indbetalt indskud + evt. ejerandel, kan ikke forlange beløbene tilbagebetalt ved medlemsophør.

§ 4
Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimelig grund til dispensation herfra.
Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.

Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt inden 1. oktober.
Medlemmer, der ønsker at ændre medlemsskabet fra fuldtidsmedlemsskabet ”Aktive seniorer” til en anden medlemskategori, skal give bestyrelsen besked inden 1. oktober.

Ved første og efterfølgende rykkerskrivelse tillægges et gebyr på 100 kr.

§ 5
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Varde kommune hvert år inden udgangen af marts måned, idet regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

Indkaldelse sker på mail, opslag i klubhuset  og via klubbens Facebook side.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen – udenfor bestyrelsen – valgt dirigent.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer med hver én stemme. Langdistancemedlemmer har ikke stemmeret.

Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning.
Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 6
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning af klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af formand (hvert 3. år)
8. Valg af kasserer (hvert 3. år). Formand og kasserer må ikke være på valg samme år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 2 suppleanter
11. Valg af revisionsfirma
12. Evt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden 1. februar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 7
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2, 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanten indtil næste generalforsamling

§ 8
Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Alle dokumenter vedrørende kontrakter, tilladelser, skøder og i øvrigt relevante bilag opbevares i Klubsekretariatet.

§ 9
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden, eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 10
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for, herunder: Baneudvalg, matchudvalg, sportsudvalg,regel- og handicapudvalg, husudvalg, sponsorudvalg, baneserviceudvalg, begynderudvalg og PR-udvalg.

Bestyrelsen udpeger af sin midte udvalgsformændene for ovennævnte udvalg. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Formanden for Regel- og Handicapudvalget behøver nødvendigvis ikke at være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§ 11
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Revisor skal inden den årlige generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og kontrollere, at beholdninger er til stede. Regnskabet skal forsynes med påtegning. Revisor har til enhver tid ret til at efterse regnskaber og beholdninger.

Revisionsfirma vælges for 1 år ad gangen.

§ 12
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts Forbunds fastlagte betingelser for medlemskab.

Klubben respekterer DGUs regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort.
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendte fastsatte lokale regler.
Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske iht. DGUs handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og matcher iht. det af DGU fastsatte slope-system.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben, idet medlemmet dog kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt generalforsamlingen. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.

Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og ordensudvalg.

Alle afgørelser truffet af klubben kan indbringes for Dansk Golf Unions Amatør & Ordensudvalg.

§ 13
Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog blev vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af klubbens formueforhold.
Evt. overskud ved afviklingen tilfalder de lokale almennyttige idrætsforeninger.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2008.
Senest ændret på generalforsamlingen den 15. marts 2011 ( §§ 1, 3, 5, 6, 8, 9 og 11)
Senest ændret på generalforsamlingen den 9. marts 2016 (§§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 og 13).

Senest ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2019 (§ 10)

Senest ændret på generalforsamlingen den 13. marts 2024 (§ 5)

Jørgen Raunkjær
dirigent