Virksomhedsplan

Bestyrelsens organisering

Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges på generalforsamlingen i henhold til klubbens vedtægter. Valgene gælder for 3 år ad gangen.

Bestyrelsen har ansvaret for ledelsen af klubben og træffer beslutninger i klubbens anliggender.

Bestyrelsen beslutter klubbens virksomhedsplan, forretningsorden, værdigrundlag samt budget. herunder målsætninger og delbudgetter for klubbens udvalg og forretningsområder.

Bestyrelsen fastsætter reger for ophold og adfærd på arealer, som tilhører Skærbæk Mølle Golfklub, og har ansvaret for at disse efterleves.

Formand

Formanden er klubbens politiske repræsentant i forhold til eksterne interesser. . Formandens ansvar er klubbens overordnede drift og udvikling, herunder at være nærmeste foresatte for klubbens træner, klubsekretær og chefgreenkeeper.

Klubben tegnes af formand eller næstformand sammen med et bestyrelsesmedlem.

Næstformand

Næstformanden overtager formandens opgaver ved forfald. Herudover har næstformanden ligesom formanden klubbens overordnede drift og udvikling som ansvarsområde.

Kasserer

Kassereren har ansvaret for at udarbejde budgetter, budgetopfølgninger samt regnskab for klubben.

Den daglige bogføring foretages af klubsekretæren.

Sekretær

Sekretæren udarbejder i samarbejde med formanden dagsordener til bestyrelsesmøderne, skriver referat fra møderne og sørger for udsendelse af referatet.

Baneansvarlig

Bestyrelsen udpeger af sin midte en baneansvarlig, som er født formand for baneudvalget. Den baneansvarliges ansvarsområde er golfbanens drift og udvikling.

Den baneansvarlige skal i samarbejde med chefgreenkeeperen udarbejde et forslag til golfbanens udvikling, standard og pasning. Forslaget skal godkendes af bestyrelsen, hvorefter planen danner udgangspunkt for det videre arbejde med banen.

Ændringer i banens udformning kan alene ske med bestyrelsens godkendelse og evt. konsultation med en banearkitekt.

Sportsansvarlig

Bestyrelsen udpeger af sin midte en sportsansvarlig, som er født formand for sportsudvalget. Den sportsansvarlige har som sit ansvarsområde den sportslige udvikling i Skærbæk Mølle Golfklub, herunder Bambier, juniorer og elitespillere. Den sportsansvarlige skal sørge for, at der for de enkelte områder udarbejdes målsætninger og budgetter for den kommende sæson til bestyrelsens godkendelse samt at sikre opfølgningen af de formulerede målsætninger.

Ansvarlig for nybegyndere

Bestyrelsen udpeger af sin midte en ansvarlig for nybegyndere og som også er født formand for begynderudvalget.

Den ansvarlige for nybegyndere har ansvaret for initiativer til at tiltrække nybegyndere og sikre deres undervisning i golfspillet, således de kan få ”golfkørekortet”. Den ansvarlige skal sørge for, at der udarbejdes målsætninger og budgetter for den kommende sæson til bestyrelsens godkendelse samt at sikre opfølgningen af de formulerede målsætninger.

Rekrutteringsudvalg

Bestyrelsen udpeger af sin midte en formand for rekrutteringsudvalget. Derudover skal begynderudvalget være repræsenteret i udvalget sammen med klubbens træner. Udvalget kan beslutte at inddrage flere i udvalget.

Rekrutteringsudvalget primære opgave er at planlægge og koordinere aktiviteter vedrørende rekruttering og fastholdelse af både nye spillere og nuværende medlemmer.

Rekrutteringsudvalget skal hvert år udarbejde målsætninger og budget for rekrutterings- og fastholdelses projekter. Det sker i samarbejde med berørte udvalg, primært begynder- og sportsudvalg. Målsætninger og budget skal godkendes af bestyrelsen. Udvalget skal endvidere sikre opfølgningen af de formulerede målsætninger.

Rekrutteringsudvalget er overordnet ansvarlig for markedsføringen af de vedtagne projekter, herunder formidling af underlag til nyhedsbreve, pressemeddelelser og annoncering i relevante medier.

Udvalget skal, efter ønske fra øvrige udvalg, bistå udvalgene i at rekruttere udvalgsmedlemmer eller frivillige til forskellige projekter.

Ansvarlig for matcher

Bestyrelsen udpeger af sin midte en ansvarlig for klubbens matcher, og som også er født formand for matchudvalget.

Den ansvarlige for matcherne har ansvaret for at udarbejde klubbens årlige officielle matchkalender samt sikre en bemandingsplan til gennemførelse af matcherne. Endvidere at sørge for at planlægge og afvikle de årlige klubmesterskaber.

Sponsoransvarlig

Bestyrelsens udpeger af sin midte en sponsoransvarlig, som er født formand for sponsorudvalget.

Sponsoransvarlig har ansvaret for at formulere en samlet strategi, handlingsplan og målsætning for salg af sponsorater, herunder pleje af sponsorer.

PR-ansvarlig

Bestyrelsen udpeger af sin midte en PR-ansvarlig, som er født formand for PR-udvalget.

PR-ansvarlig har ansvaret for, at

 1. formulere en strategi og handlingsplan for PR-indsatsen samt efterfølgende følge op. Planen skal godkendes af bestyrelsen.
 2. udsende Nyhedsbreve til medlemmerne om aktiviteter, arrangementer, resultater m. v.
 3. udsende pressemeddelelser i forbindelse med aktiviteter, arrangementer m.v.
 4. sørge for annoncering af særlige aktiviteter.

Klubsekretær

Klubsekretæren har til opgave at bemande klubbens sekretariat og servicere medlemmerne i alle relevante forhold. Primære opgaver for klubsekretæren er:

 1. Medlemsregistrering og vedligeholdelse af medlemskartotek.
 2. I samarbejde med kassereren at udarbejde årsregnskab og budget og være ansvarlig for den daglige styring af klubbens økonomi i overensstemmelse med det budget, som bestyrelsen har vedtaget.
 3. Opkrævning og registrering af kontingent fra medlemmerne.
 4. Daglig bogføring, fakturering og debitorstyring.
 5. Handicapregulering af medlemmer.
 6. Reservationer af golfbanen.
 7. Ajourføring af hjemmesiden.
 8. Kontakt til eksterne samarbejdspartnere som hoteller, kroer m.v.
 9. Information til medlemmerne om relevante forhold.
 10. Øvrigt forefaldende arbejde

Klubsekretæren indgår i et koordinerende team med chefgreenkeeper og træner.

Klubsekretæren refererer til formanden.

Chefgreenkeeper

Chefgreenkeeperen har ansvaret for den daglige pasning af banen samt parkeringsarealer i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer. Chefgreenkeeperen udarbejder en plejeplan (pasningsplan) samt budget for pasning af banen i henhold til baneudvalgets oplæg til udvikling, standard og pasning. Budgettet for pasning af banen udarbejdes i samarbejde med baneudvalget.

Chefgreenkeeper har ansvaret for det tildelte budget.

Chefgreenkeeperen er nærmeste leder for det ansatte greenkeeperpersonale, og leder og fordeler arbejdet.

Chefgreenkeeperen er født medlem af baneudvalget.

Chefgreenkeeper indgår i et koordinerende team med klubsekretær og træner.

Chefgreenkeeperen refererer til formanden.

Golftræner

Der ansættes en golftræner, som er ansvarlig for træning af klubbens medlemmer og gæster.

Der udarbejdes en ansættelsesaftale, som specificerer trænerens ansættelsesvilkår samt betingelser og ansvarsområder.

Træneren er født medlem af Sportsudvalget.

Træner indgår i et koordinerende team med chefgreenkeeper og klubsekretær.

Træneren refererer til formanden.

Koordinerende team

Det koordinerende team består af chefgreen keeper, klubsekretær og træner. Det koordinerende team har som team ingen kompetencer, men har forpligtelse til at mødes jævnligt og min. 1 gang om måneden for at sikre en god koordinering af aktiviteter samt gensidig information af relevans for klubben.

Klubsekretæren har ansvaret for at indkalde gruppen til møderne samt sikre, at der udarbejdes et kort referat fra møderne, der skal sendes til formanden.

Følgende opgaver skal drøftes/koordineres i teamet:

 • Oplysninger om baneforhold, herunder forhold som kræver information til medlemmer og greenfee gæster
 • Gensidig orientering om aktiviteter indenfor den enkeltes område
 • Orientering om ferieafvikling m. v.
 • Drøftelse af evt. nye tiltag, ideer eller ændringer, som teamet er enige om at videreformidle til relevant udvalg eller bestyrelsen.

Klubhus

Bestyrelsen udpeger af sin midte en ansvarlig for klubhuset.  Den ansvarlige er født formand for husudvalget.

Husudvalget har ansvaret for rengøring og vedligeholdelse af klubhuset.

Klubsekretæren har ansvaret for den daglige drift i øvrigt af klubhuset, herunder udlejning.

Regel- og handicapudvalg

Klubbens bestyrelse nedsætter et Regel- og Handicapudvalg, og bestyrelsen udpeger en formand for udvalget.

Regel- og Handicapudvalget består af op til 5 medlemmer inkl. formanden.

Regel- og Handicapudvalgets opgaver er:

 •  At behandle sager, som forelægges udvalget eller som udvalget selv bliver opmærksom på, og som vedrører brud på golfreglerne.
 •  At fungere som rådgivende organ i forhold til turneringsafvikling.
 •  At være bindeled i eventuelle sager, som viderebringes for DGUs regel- eller turneringskomité.
 •  At være ansvarlig for formulering af  Lokale Regler (evt. midlertidige lokale regler). Formulering foretages i samarbejde med Baneudvalget.
 •  at være ansvarlig for, at de til enhver tid gældende Lokale Regler er godkendt af DGU.
 • At bistå Baneudvalget i opsætning af banemarkeringer – generelt og til større turneringer.
 • At bistå øvrige udvalg i klubben i spørgsmål vedrørende golfreglerne og tolkning af disse.
 • At sikre nybegyndere modtager en tilstrækkelig og forsvarlig undervisning i golfreglerne.
 • At generelt sørge for at golfreglerne er kendte blandt medlemmerne og at sikre medlemmer og gæsters overholdelse af disse.

Derudover har udvalget til opgave at sætte og regulere medlemmernes handicap i overensstemmelse med det af DGU forordnede Course Rating, Slope og Handicapsystem. Udvalgsmedlemmernes rettigheder og pligter er beskrevet i Handicapsystemet.

Det indebærer, at udvalget

 •  skal have et indgående kendskab til  Handicapsystemet,
 •  er forpligtet til at administrere systemets regler i alle medlemmernes interesse,
 •  medvirker til at sikre, at handicapsystemet er kendt af og overholdes af klubbens medlemmer,
 • i samarbejde med matchudvalget og klubbens sekretariat tilrettelægger administrationen omkring godkendelse af turneringer som tællende, indlevering af scorekort, registrering og regulering af scorer og handicap,
 • træffer afgørelse om skønsmæssig regulering af et medlems handicapindex,
 • i samarbejde med baneudvalget samt sekretariatet tilvejebringer grundlaget for DGUs fastsættelse af Course Rating og Slope samt fastsætter banens handicapnøgle efter de af DGU fastsatte retningslinjer.

Udvalget er for så vidt angår handicapområdet underlagt DGUs Amatør- og Ordensudvalg og dermed ikke klubbens bestyrelse, men udvalget skal informere klubbens bestyrelse om brud på  handicap systemet og om forhold, som efter sagens natur kræver bestyrelsens handling eller som bør komme til bestyrelsens kendskab. Hvert år i januar aflægger udvalget en beretning til bestyrelsen om sit virke.

Baneserviceudvalg

Der nedsættes et Baneservice udvalg bestående af et antal erfarne golfspillere med et bestyrelsesmedlem som formand og koordinator. Udvalgets opgave er at udføre baneservice på banen.

Baneservicepersonalet har kompetence til:

 • At påtale manglende efterlevelse af de vedtagne regler og etiketter for spil på banen og forlange disse overholdt.
 • At påtale uacceptabel påklædning. Der henvises til klubbens dresscode.
 • At bortvise personer uden gyldigt DGU-kort eller greenfee kvittering fra banen.
 • At påtale, hvis spillere ikke har medbragt gyldigt DGU-kort. Sådanne kan få lov til at spille færdigt, men noteres og indberettes til sekretariatet. Tilladelse til at spille færdigt forudsætter, at baneservicepersonalet skønner, at medlemmet har lovlig adgang til banen og lover at få forholdene bragt i orden.
 • At bortvise spillere fra banen, hvis de nægter at efterleve henvisningerne fra baneservicepersonalet.
 • At indberette de spillere, der nægter at efterleve henvisninger fra baneservicepersonalet. Sådanne kan af bestyrelsen idømmes karantæne fra spil på banen.

Derudover kan Baneserviceudvalget sælge øl, vand, vin og chokolade m. v. til spillerne.

Foruden Baneserviceudvalget er alle ansatte samt bestyrelsesmedlemmer ligeledes bemyndiget til at udøve baneservice i alle døgnets timer.

Øvrige udvalg

Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg til at sikre klubbens aktiviteter. Udvalgene er selvsupplerende, men udvalgsmedlemmer skal godkendes af bestyrelsen én gang om året.

Bestyrelsen skal løbende orienteres om aktiviteterne i udvalgene dels via referater fra møderne dels via løbende rapporteringer fra de områdeansvarlige i bestyrelsen.

 

Godkendt af bestyrelsen i december 2018. Senest ajourført den 21. marts 2022